python提示错误libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB

[python] 2024-06-22 圈点667

摘要:python提示错误libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB

python提示错误libpng warning: iCCP: cHRM chunk does not match sRGB

原来竟然是输入法的问题,因为使用的是QQ输入法,所以会提示这个错误,直接切换成其它输入法就不会有这个提示错误了。

有点坑的问题。。

libpng  输入法  

感谢反馈,已提交成功,审核后即会显示