php全局变量处理的几个加强理解的示例

[php] 2024-04-18 圈点785

摘要:PHP全局变量处理的几个加强理解的示例

PHP全局变量处理的几个加强理解的示例如下:


示例1:

$a = "a";
function changea(){
    $a = "b";
}
changea();
echo $name;//结果为a示例2:

$a = "a";
function changea(){
global $a;
    $a = "b";
}
changea();
echo $name;//结果为b示例3:

$a = "a";
function changea(){
$GLOBALS['a'] = "b";
}
changea();
echo $name;//结果为b示例4:高级理解

$var1 = 1;
function test1(){
    unset($GLOBALS['var1']);
}
test1();
echo $var1 . "<br />";
$var2 = 1;
function test2(){
    global $var2;
    unset($var2);
}
test2();
echo $var2;


//输出结果是$var1不存在,而$var2的值为1。


php  全局变量  

感谢反馈,已提交成功,审核后即会显示