centos的Transaction check error错误

[linux] 2024-07-20 圈点483

摘要:centos的Transaction check error错误

centos的Transaction check error错误


提示错误:Transaction check error:file xxxx


centos在yum命令时如果出现Transaction check error:file错误,一般是因为这句话中提到的两个组件有冲突;


解决办法:


一般更新这两个组件即可


centos  

感谢反馈,已提交成功,审核后即会显示